Projectes industrials

Dissenyem i realitzem els projectes industrials mb en totes les seves fases: Layout inicial, càlculs Estructurals i d’instal·lacions (instal·lacions tèrmiques i de ventilació, baixa tensió, consultoria energètica, xarxes TIC, protecció contra incendis..), direcció de les obres, commisioning i control d’instal·lacions), Projectes de legalitzacions i coordinació de seguretat i salut.

Llistat de serveis:

  • Assessorament d’implantació.
  • Projecte d’estructura i instal·lacions.
  • Projecte específics de seguretat industrial.
  • Assessorament energètic.
  • Direcció de les obres i coordinació de Seguretat i salut.
  • Project Mangement Comissioning.
  • Plans d’Autoprotecció.

Desde el 1 setembre de 2023 la gestió de repartidors la trovareu a:

https://instauto.com/

Les claus i contrasenyes continuent sent les mateixes.